-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rejstr zmian 

Treść archiwalna z dnia: 2012-07-26 10:54:16
Podstawa prawna

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie,   prowadzi działalność      w zakresie ochrony zdrowia – usługi medyczne.  Zakład posiada osobowość prawną i został wpisany do krajowego rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego  nr 0000006937.   

Nazwę zakładu, siedzibę, formę gospodarki  finansowej, podstawowe kierunki działalności, rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,  obszar działania, organy zakładu i strukturę organizacyjną określa szczegółowo Statut   Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień  w Rzeszowie.                                                                                                Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie działa jako samodzielna jednostka organizacyjna od dnia 1 stycznia 1999 roku na podstawie wpisu do Rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej dokonanego przez Sąd Rejonowy  w Rzeszowie                              pod nr rej. ZOZ – 19 z dnia 31.12.1998 r. 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie działa na podstawie:                 

  •  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), zwanej dalej „ustawą o działalności leczniczej”;
  •  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zmianami),
  • ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179 poz.    1485 z mianami)
  • przepisów  powszechnie obowiązujących dotyczących  w szczególności działalności  leczniczej, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania   narkomani, ochrony zdrowia psychicznego  
  •  Zarządzenia Wojewody Rzeszowskiego Nr 143/98 z dnia 26 listopada 1998r.   w sprawie   przekształcenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień  w Rzeszowie  w samodzielny  publiczny zakład opieki zdrowotnej.
««« powrót
Liczba odwiedzin: 59877

WOTU / ul. Siemieńskiego 17, 35-203 Rzeszów  tel. 017 86 11 640, 017 86 11 744, 017 78 63 00

Realizacja: Ideo