-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rejstr zmian 

Treść archiwalna z dnia: 2012-07-26 12:56:48
Statut

STATUT WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE

ROZDZIAŁ I
Postanowienia Ogólne

§ 1

 1. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie, zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie:
  1. ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomani / Dz. U. Nr 75, poz.468 z późn. zm. /,
  2. ustawy z dnia 26 października 1982 r, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn . zm./,
  3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu / Dz. U. Nr 3, poz.44 z 2000 r./,
  4. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej / DZ.U. Nr 91, poz. .408 z późn . zm. /, zwaną dalej "ustawą",
  5. zarządzenia Wojewody Rzeszowskiego Nr 143/98 z dnia 26 listopada. 1998 r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii
   Uzależnień w Rzeszowie w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
  6. niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Rzeszów.

 2. Uprawnienia organu, który stworzył Ośrodek, wykonuje począwszy od dnia 1 stycznia 1999 r. Województwo Podkarpackie na mocy art.47 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną / Dz. U. Nr 133 poz.872 z późn. zm. / oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek samorządu terytorialnego właściwych do przejęcia uprawnień organu , który utworzył zakład / Dz. U. Nr 145 poz. 941 z późn. zm. /.

 3. Ośrodek uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez właściwy sąd rejonowy, którym w tym przypadku jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie.

 4. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Województwa Podkarpackiego.

 5. Obszar działania Ośrodka obejmuje Województwo Podkarpackie.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Ośrodka

§ 3

 1. Celem działania Ośrodka jest:
  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących terapię indywidualną
   i grupową osób uzależnionych oraz terapia osób współuzależnionych,
  2. udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo - leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym,
 2. Do zadań Ośrodka należy:
  1. realizacja programów psychoterapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
  2. realizacja pełnego zakresu indywidualnych świadczeń zapobiegawczo - leczniczych,
  3. udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych,
  4. udzielanie konsultacji specjalistycznych w zakresie uzależnień dla zakładów opieki zdrowotnej,

ROZDZIAŁ III
Organy i Struktura Organizacyjna Ośrodka

§ 4

Organami Ośrodka są:

 1. DYREKTOR OŚRODKA
 2. RADA SPOŁECZNA

§ 5

 1. Dyrektor Ośrodka:
  1. Kieruje Ośrodkiem,
  2. Reprezentuje go na zewnątrz,
  3. Ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Ośrodkiem,
  4. Jest przełożonym wszystkich pracowników.
 2. Stosunek Pracy z Dyrektorem Ośrodka nawiązuje i rozwiązuje Zarząd Województwa Podkarpackiego.
 3. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
  1. wdrażanie obowiązujących przepisów regulujących problematykę lecznictwa uzależnień,
  2. 2),3),4) (skreślono),
 4. współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Biurem do Spraw Narkomanii, Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia oraz ze specjalistą krajowym w dziedzinie terapii uzależnień,
 5. monitorowanie problemów związanych z uzależnieniami na terenie Województwa Podkarpackiego,
 6. prowadzenie staży i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zajmujących się terapią uzależnień, oraz osób zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej. 3. W wykonywaniu zadań określonych w ust.2 Ośrodek współpracuje z:
  1. Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Biurem do Spraw Narkomanii, Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, oraz Instytutem Psychologii Zdrowia w zakresie wdrażania standardów i procedur terapeutycznych oraz podnoszenia kwalifikacji personelu fachowego, a także monitorowania efektów terapii,
  2. zakładami psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
  3. Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Podkarpackiego do spraw uzależnień w zakresie rozpoznawania problemów związanych z uzależnieniami,
  4. organami samorządów terytorialnych w realizacji ustawowo określonych zadań własnych gmin,
  5. placówkami terapii uzależnień oraz placówkami dla ofiar przemocy w rodzinie tworzonymi przez organy samorządu terytorialnego oraz organizacje społeczne,
  6. środowiskami samopomocowymi, a w szczególności ze wspólnotą Anonimowych Alkoholików, wspólnotą Anonimowych Narkomanów i klubami abstynenta w zakresie środowiskowych oddziaływań wspierających abstynencję pacjentów,
  7. zakładami pracy chronionej, w których są zatrudnione osoby uzależnione, objęte programem rehabilitacji społecznej,
  8. domami pomocy społecznej, w których przebywają osoby uzależnione, objęte programem rehabilitacji społecznej, w zakresie rozpoznawania, terapii uzależnienia oraz konsultacji i szkolenia personelu w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień,
  9. Wojewódzkim Komendantem Policji w Rzeszowie,
  10. Kuratorium Oświaty i Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi.

§ 6

 1. Rada Społeczna zwana dalej Radą jest organem inicjującym, opiniodawczym Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz doradczym dyrektora Ośrodka.
 2. Radę powołuje i odwołuje oraz zwołuje pierwsze posiedzenie Zarządu Województwa Podkarpackiego.
 3. W skład Rady Społecznej Ośrodka wchodzą:
 • Przewodniczący Zarządu Województwa Podkarpackiego lub osoba przez niego wyznaczona jako przewodniczący,
 • przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego jako członek,
 • przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w ilości 3 osób, jako członkowie.
 1. Kadencja Rady trwa 3 lata.
 2. Sposób zwoływania posiedzeń Rady tryb pracy i podejmowania uchwały
  określa regulamin działalności Rady.

§ 7

 1. Zadania Rady określa ustawa i niniejszy Statut.
 2. Rada działa na podstawie regulaminu ustalonego przez Radę Społeczna i zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.
 3. Regulamin o którym mowa w ust. 2 określa sposób działania Rady, a w szczególności sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał.

ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna Ośrodka

§ 8

 1. W skład Ośrodka wchodzą:
  1. Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia:
   a) Poradnia dla Osób Uzależnionych od Alkoholu,
   b) Poradnia dla osób Współuzależnionych,
  2. Przychodnia Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych.
  3. Sekcja Administracyjno - Ekonomiczna.
 2. Wewnętrzną organizację, szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka ustalony przez Dyrektora.

ROZDZIAŁ V
Zasady gospodarki finansowej

§ 9

 1. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest w formie samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie o zakładach
  opieki zdrowotnej i ustawie o rachunkowości.
 2. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Województwa Podkarpackiego oraz majątkiem własnym / otrzymanym i zakupionym /.
 3. Działalność Ośrodka polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych na rzecz osób, o których mowa w § 3 pkt.1 i 2 Statutu, finansowana jest przez Kasy Chorych na podstawie umów.

§ 10

 1. Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności na zlecenie:
  1. Województwa Podkarpackiego lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów,
  2. osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne,
  3. instytucji ubezpieczeniowych,
  4. zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji,
  5. innych zakładów opieki zdrowotnej,
  6. osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenie nie przysługujące w ramach ubezpieczenia,
  7. na realizację zadań i programów zdrowotnych,
  8. z wydzielonej działalności gospodarczej, handlowej, usługowej,
  9. produkcyjnej nie pozostaje w sprzeczności z działalnością statutową Ośrodka,
  10. z darowizn, zapisów, spadków, oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego.
 2. Ośrodek może otrzymywać dotacje budżetowe na:
  1. realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom lub programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia,
  2. pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
  3. inwestycje w tym na zakup wysoko specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego na cele określone w art.67 a ustawy tj. w wypadku nałożenia
   przez organ, sprawujący nadzór dodatkowego zadania, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby systemu opieki zdrowotnej w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych,
  4. zakres zadań , szczegółowe zasady ich wykonania oraz wielkość dotacji na ich realizację określone są w umowach z organem założycielskim.

§ 11

Wartość majątku Ośrodka stanowi:

 1. fundusz założycielski,
 2. fundusz Ośrodka.

§ 12

 1. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawę z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach
  opieki zdrowotnej.
 2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy i rzeczowy , sporządzany przez dyrektora Ośrodka, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Społeczną.

§ 13

Ośrodek jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji dochodów i kosztów na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 14

 1. Podział nadwyżki finansowej w oparciu o regulamin podziału, dokonuje Dyrektor Ośrodka, po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną.
 2. Niedobór Finansowy Ośrodka pokrywa we własnym zakresie.
 3. Zobowiązania i należności Ośrodka w przypadku jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Województwa Podkarpackiego.

§ 15

Ośrodek prowadzi sprawozdawczość na zasadach określonych przez ustawę o statystyce publicznej.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 16

 1. Zmiany zapisów statutu dokonywane w nim samym jak i załącznikach do statutu , wymagają zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.
 2. Zmiany zapisów statutu po wyczerpaniu procedury określonej w ust. 1 wymagają zarejestrowania w Sądzie Rejestrowym.
««« powrót
Liczba odwiedzin: 59876

WOTU / ul. Siemieńskiego 17, 35-203 Rzeszów  tel. 017 86 11 640, 017 86 11 744, 017 78 63 00

Realizacja: Ideo