-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rejstr zmian 

Treść archiwalna z dnia: 2013-03-11 10:02:48
Statut

Załącznik do Uchwały NR XXIX/551/13

Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 z dnia 28 stycznia 2013r.

 

 

Statut

 

Wojewódzkiego Ośrodka Treapii Uzależnień

w Rzeszowie

 

Rozdział I

Nazwa i siedziba

 

§ 1

 1. Wojewódzki Ośrodek Terapii uzależnień w Rzeszowie zwany dalej „Zakładem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654
  z późn. zm.).
 2. Zakład posiada osobowość prawną i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006937.
 3. Zakład działa pod firmą ”Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie”
 4. Podmiotem tworzącym Zakład jest Województwo Podkarpackie.
 5. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Zarząd Województwa Podkarpackiego.
 6. Obszarem działania Zakładu jest Województwo Podkarpackie.
 7. Zakład może udzielać świadczeń zdrowotnych ludności z pozostałej części kraju
  i cudzoziemcom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów.

 

§ 2

Siedzibą Zakładu jest miasto Rzeszów.

 

§ 3

Zakład działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o działalności leczniczej”;
 2. niniejszego statutu;
 3. innych, obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności, przepisów prawa.

 

Rozdział II

Cele i zadania

 

§ 4

Zakład realizuje zadania samorządu województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

§ 5

Podstawowym celem działania Zakładu jest wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz promocję zdrowia.

 

§ 6

 1. Do podstawowych zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością w szczególności:
 1. realizacja programów psychoterapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych;
 2. realizacja pełnego zakresu indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych;
 3. udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych;
 4. prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia;

 

 1. Zakład może organizować i prowadzić szkolenia dla innych podmiotów leczniczych
  w zakresie leczenia uzależnień.
 2. Zakład realizuje zadania obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, i ochrony mienia;
 3. Zakład wykonuje inne, niż określone w ust. 1-3 zadania wynikające z odrębnych przepisów.
 4. W wykonywaniu zadań Zakład współpracuje z:
 1. innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
 2. stacjami sanitarno – epidemiologicznymi;
 3. organizacjami społecznymi;
 4. innymi niż wykonujące działalność leczniczą podmiotami;
 5. osobami fizycznymi;
 6. stowarzyszeniami;
 7. jednostkami samorządowymi;
 8. innymi niż wymienione w pkt 1-7

- w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych.

 

§ 7

 1. Zakład może prowadzić inną działalność niż działalność lecznicza nieuciążliwą dla pacjenta oraz przebiegu leczenia w szczególności działalność gospodarczą polegającą na najmie, dzierżawie i użyczaniu majątku trwałego;

 

 1. Zakład może prowadzić szkolenia, konferencje, kursy w zakresie szeroko rozumianej promocji zdrowia dla placówek szkolnych, oświatowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń, zainteresowanych osób fizycznych oraz udostępniać swoje mienie na ten cel innym jednostkom.

 

 

Rozdział III

Organy i struktura organizacyjna, w tym zadania, czas trwania

kadencji i okoliczności odwołania członków Rady Społecznej

 

§ 8

Organami Zakładu są:

 1. Dyrektor;
 2. Rada Społeczna.

 

§ 9

 1. Dyrektor zarządza i kieruje Zakładem, a także reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje funkcjonowania Zakładu i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.
 3. Zarząd Województwa Podkarpackiego nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilno-prawną.
 4. Dyrektor nie może podejmować innego zatrudnienia bez, wyrażonej w formie pisemnej, zgody Zarządu Województwa Podkarpackiego.
 5. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu oraz dokonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.

§ 10

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

 1. organizowanie pracy Zakładu w sposób zapewniający należyte wykonywanie działalności leczniczej oraz innych zadań statutowych, w warunkach zgodnych
  z obowiązującymi przepisami i zasadami, w zakresie ustalonym zawartymi umowami;
 2. należyte gospodarowanie mieniem Zakładu oraz mieniem Województwa Podkarpackiego przekazanym w użytkowanie Zakładowi;
 3. wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego Zakładu.

 

 

§ 11

Oświadczenia woli w imieniu Zakładu składa Dyrektor lub osoby przez niego upoważnione.

 

§ 12

 1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Województwa Podkarpackiego oraz organem doradczym Dyrektora.
 2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje, oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Zarząd Województwa Podkarpackiego.
 3. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczą: Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Zakładzie.
 4. W skład Rady Społecznej wchodzi 5 osób, w tym:
 1. przewodniczący - Marszałek Województwa Podkarpackiego lub osoba przez niego wyznaczona;
 2. członek - przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego;
 3. członkowie - przedstawiciele wybrani przed Sejmik Województwa Podkarpackiego
  w liczbie 3 osób;
 1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
 2. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.
 3. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Zarządu Województwa Podkarpackiego.

 

 

§ 13

 1. Do zadań Rady Społecznej należy:
 1. przedstawianie Zarządowi Województwa Podkarpackiego wniosków i opinii
  w sprawach;
  1. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury
    i sprzętu medycznego,
  2. związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
  3. przyznawania Dyrektorowi nagród,
  4. rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej z Dyrektorem,
  5. Regulaminu Organizacyjnego Zakładu,
 2. przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach;
  1. planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  2. rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  3. kredytów bankowych lub dotacji,
  4. podziału zysku,
  5. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  6. Regulaminu Organizacyjnego Zakładu,
 3. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,
  z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 4. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
 5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej.

 

§ 14

 1. Zarząd Województwa Podkarpackiego odwołuje członka Rady Społecznej przed upływem kadencji w przypadku:

1) pisemnej rezygnacji z członkostwa;

 1. nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Rady;
 2. odwołania członka przez podmiot delegujący daną osobę;
 3. nieprzestrzegania Regulaminu Rady Społecznej;
  1. Członkostwo w radzie wygasa z chwilą śmierci Członka Rady.

 

§ 15

 1. W skład Zakładu wchodzą jednostki działalności medycznej, jednostki działalności pozamedycznej oraz inne stanowiska pracy określone w załączniku Nr 1 do Statutu;
 1. Schemat Organizacyjny Zakładu stanowi załącznik nr 2 do Statutu.
 2. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu, rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi, a także inne kwestie przewidziane przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności określa Regulamin Organizacyjny ustalany przez Dyrektora.

 

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

 

§ 16

 1. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności
  i reguluje zobowiązania na zasadach określonych przepisami prawa.
 2. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego
  ustalonego przez Dyrektora Zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Rachunkowość Zakładu prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 17

 1. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:
 1. z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;
 2. z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 1, o której mowa w § 7 Statutu;
 3. z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;
 4. na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami;
 5. będące środkami publicznymi na;
 1. realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań,
 2. remonty,
 3. inne niż określone w lit. a) inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego,
 4. realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 5. cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych,
 6. realizację programów wieloletnich,
 7. pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne;
 1.  na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.

 

                                           § 18

Wartość majątku Zakładu stanowią:

 1. fundusz założycielski;
 2. fundusz zakładu.

 

§ 19

 1. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Województwa Podkarpackiego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).
 2. Zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego.

 

§ 20

O podziale zysku decyduje Dyrektor Zakładu po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

 

                                                                                                      § 21

 1.  Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Zakładu.

Rozdział IV

Przepisy przejściowe i końcowe

 

§ 22

Postanowienia § 12 ust. 4 i 5 wchodzą w życie po upływie kadencji Rady Społecznej powołanej przed wejściem w życie postanowień niniejszego statutu.

 

                                           § 23

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Sejmik Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 59874

WOTU / ul. Siemieńskiego 17, 35-203 Rzeszów  tel. 017 86 11 640, 017 86 11 744, 017 78 63 00

Realizacja: Ideo