-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rejstr zmian 

Treść archiwalna z dnia: 2014-12-04 15:15:40
Podstawa prawna / Władze / Rada Społeczna

Przewodniczący:

Edward Prajsnar - wyznaczony przez Przewodniczącego Zarządu Województwa Podkarpackiego

Członkowie:
Andrzej Micke        - Przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego
Jan Mazur              - Wybrany przez Sejmik Województwa Podkarpackiego
Stanisław Bartman - Wybrany przez Sejmik Województwa Podkarpackiego
Fryderyk Kapinos   - Wybrany przez Sejmik Województwa Podkarpackiego.

 

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Województwa Podkarpackiego oraz organem doradczym Dyrektora.

Radę Społeczną powołuje i odwołuje, oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Zarząd Województwa Podkarpackiego.

W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczą: Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Zakładzie.

W skład Rady Społecznej wchodzi 5 osób, w tym:

1)przewodniczący - Marszałek Województwa Podkarpackiego lub osoba przez niego wyznaczona;

2)członek - przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego;

3)członkowie - przedstawiciele wybrani przed Sejmik Województwa Podkarpackiego
w liczbie 3 osób;

Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

 

Do zadań Rady Społecznej należy:

1)przedstawianie Zarządowi Województwa Podkarpackiego wniosków i opinii
w sprawach;

a)zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury
 i sprzętu medycznego,

b)związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c)przyznawania Dyrektorowi nagród,

d)rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej z Dyrektorem,

e)Regulaminu Organizacyjnego Zakładu,

2)przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach;

planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

a)rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b)kredytów bankowych lub dotacji,

c)podziału zysku,

3)dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,
z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4)opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5)wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej.

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego odwołuje członka Rady Społecznej przed upływem kadencji w przypadku:

1)pisemnej rezygnacji z członkostwa;

2)nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Rady;

3)odwołania członka przez podmiot delegujący daną osobę;

4)nieprzestrzegania Regulaminu Rady Społecznej;

         Członkostwo w radzie wygasa z chwilą śmierci Członka Rady.

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 59874

WOTU / ul. Siemieńskiego 17, 35-203 Rzeszów  tel. 017 86 11 640, 017 86 11 744, 017 78 63 00

Realizacja: Ideo