-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rejstr zmian 

Treść archiwalna z dnia: 2018-08-28 12:12:17
Aktualności
RODO - 2018-08-28

RODO

RODO - klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU TERAPII UZALEZNIEŃ W RZESZOWIE

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEZNIEŃ W RZESZOWIE  z siedzibą w Rzeszowie  przy ul. Siemieńskiego 17, adres e-mail: wotu@pro.onet.pl,  numer telefonu: (17) 172832348, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006937, numer NIP: 8132878407, REGON: 690724284 której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

W sprawach ochrony danych i realizacji  swoich praw możesz skontaktować się z wyznaczonym w placówce Inspektorem Ochrony Danych – Panem Piotrem Zatorem,                e-mail: iod@enzoz.pl


Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych, jeżeli prawa te nie są ograniczone przepisami ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.


Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

Twoje dane możemy udostępniać podmiotom leczniczym w związku z zachowaniem ciągłości leczenia, organom administracji w związku z wypełnianiem obowiązków prawnych, podmiotom serwisującym urządzenia Administratora, w których przetwarzane są dane osobowe.

Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami, określonymi w art. 29 ustawy o prawach pacjenta.

 

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 58914

WOTU / ul. Siemieńskiego 17, 35-203 Rzeszów  tel. 017 86 11 640, 017 86 11 744, 017 78 63 00

Realizacja: Ideo